Regulamin dodawania przepisów

§1 - Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady dodawania Przepisów kulinarnych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przepisy kulinarne dodawane są do bazy przepisów udostępnianych w Przepisomatach.
 3. Właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych Użytkowników jest Itecom Sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Łąkowej 10, 63-700 Krotoszyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000241534, posiadająca numery: NIP 6211722986, REGON: 300110699, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł.
 4. Właściciel Serwisu jest podmiotem uprawnionym do dysponowania Przepisomatami.
 5. Użytkownik może skontaktować się z Właścicielem Serwisu mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: przepisomat@przepisomat.com, telefonicznie: +48 62 725 58 60 lub pisemnie na adres wskazany w ust. 3.


§2 - Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Przepis kulinarny - opis procesu przygotowania danej potrawy, obejmujący listę składników oraz opis czynności prowadzących do jej przyrządzenia.
 2. Przepisomat – interaktywne urządzenie służące do wyszukiwania i wyświetlania przepisów kulinarnych w ramach dostępnej bazy danych zlokalizowane w Sklepie lub innym miejscu określonym przez Właściciela Serwisu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin dodawania przepisów.
 4. Serwis - https://www.przepisomat.com/.
 5. Sklep – sklep lub sieć sklepów, w których dostępne są Przepisomaty. Lokalizacja Sklepów określona jest w Serwisie w zakładce „Lokalizacja Przepisomatów”.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna dodająca Przepis kulinarny za pośrednictwem Serwisu.


  §3 - Zasady dodawania przepisów

 1. W celu dodania Przepisu kulinarnego należy wypełnić i wysłać formularz dostępny w Serwisie w zakładce „Dodaj przepis”.
 2. Warunkiem dodania Przepisu kulinarnego jest:
  1. podanie wszystkich wymaganych danych (nazwa przepisu, treść przepisu, poziom trudności, czas przygotowania, ilość porcji, przybliżony koszt, rodzaj przepisu, kategoria, alergeny, zdjęcie, imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail),
  2. ukończenie 18 lat przez Użytkownika,
  3. potwierdzenie posiadania praw, w tym ewentualnych praw autorskich do Przepisu kulinarnego  oraz załączonych do niego zdjęć,
  4. zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja,
  5. zapoznanie się z Polityką prywatności.
 3. Przepis kulinarny musi spełniać wymogi określone w Regulaminie, w tym:
  1. nie może zawierać substancji szkodzących zdrowiu i życiu człowieka,
  2. nie może naruszać praw autorskich lub innych praw osób trzecich, w tym:
  3. nie może być kopią lub modyfikacją Przepisu kulinarnego zamieszczonego w Przepisomacie,
  4. nie może być kopią lub modyfikacją Przepisu kulinarnego zamieszczonego w innym miejscu, np. w serwisach internetowych, w menu lokali gastronomicznych.
  5. nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym oraz naruszać praw i wolności innych osób,
  6. nie może zawierać wulgaryzmów oraz wyrazów lub zwrotów powszechnie uważanych za obelżywe, prześmiewcze lub godzące w prawa lub wolności innych osób;
  7. załączane zdjęcie musi zawierać propozycję podania potrawy, której dotyczy Przepis kulinarny,
  8. nazwa Przepisu kulinarnego nie może wprowadzać w błąd.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawa innych osób, w tym nie może posługiwać się danymi innych osób oraz podawać cudzych lub nieprawdziwych danych.
 5. Użytkownik nie może działać w charakterze pełnomocnika lub przedstawiciela innej osoby.
 6. Formularz wysłany zostanie po podaniu wszystkich danych i naciśnięciu przycisku „Wyślij przepis”.
 7. Po otrzymaniu formularza Właściciel Serwisu sprawdza, czy jego treść jest zgodna z Regulaminem.
 8. Właściciel Serwisu nie weryfikuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, czy podane w formularzu informacje pozwalają na przygotowanie potrawy, której dotyczy Przepis kulinarny. 
 9. Właściciel Serwisu dodaje Przepis kulinarny po stwierdzeniu zgodności jego treści z Regulaminem.
 10. Właściciel Serwisu może odmówić dodania Przepisu kulinarnego bez podania przyczyny lub usunąć go w dowolnym momencie z bazy przepisów, o czym poinformuje Użytkownika poprzez e-mail.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie żądać usunięcia Przepisu kulinarnego z bazy przepisów poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres przepisomat@przepisomat.com lub pisma pod adres wskazany w § 1 ust. 4. W takim przypadku Właściciel Serwisu niezwłocznie usunie Przepis kulinarny z bazy przepisów.
 12. O dodaniu albo usunięciu Przepisu kulinarnego Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadomi Użytkownika poprzez przesłanie mu informacji na adres e-mail Użytkownika.
 13. Przepisy kulinarne oraz zdjęcia potraw prezentowane w Przepisomacie nie zawierają informacji o autorze oraz mogą być oceniane i drukowane przez osoby korzystające z Przepisomatu oraz wysyłane na podane przez nie adresy e-mail.
 14. Przepis kulinarny może zostać wykorzystany przez Właściciela Serwisu do lokowania produktu lub w innych celach reklamowych
 15. Zasady korzystania z Przepisomatu określają odrębne umowy i regulaminy. Regulamin korzystania z Przepisomatu przez konsumentów zamieszczony jest w Przepisomacie.

 

§4 – Prawa autorskie

 1. Z momentem dodania Przepisu kulinarnego do bazy przepisów dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej i zawartej na czas nieokreślony umowy licencji mającej za przedmiot Przepis kulinarny (o ile jest utworem) oraz zdjęcie potrawy.
 2. Licencja uprawnia Właściciela Serwisu do dokonywania następujących czynności w odniesieniu do Przepisu kulinarnego i zdjęcia potrawy:
  1. utrwalanie, kopiowanie i zwielokrotnianie (w tym techniką drukarską i cyfrową ), przechowywanie, publiczne udostępnianie, w tym udostępnianie innym podmiotom poprzez wyświetlanie, drukowanie lub przesyłanie drogą elektroniczną,
  2. udzielenie w zakresie opisanym w pkt 1 sublicencji innym podmiotom, w tym podmiotom prowadzącym Sklep, z którymi Właściciel Serwisu zawarł umowy mające za przedmiot korzystanie z Przepisomatu.
 3. Właściciel Serwisu uprawniony jest do udostępniania zamieszczonych w Przepisomacie Przepisów kulinarnych oraz załączonych do nich zdjęć potraw osobom korzystającym z Przepisomatów niebędących podmiotami prowadzącymi Sklep. Osoby te uprawnione są do drukowania i przesyłania Przepisów kulinarnych na wskazany przez siebie adres e-mail.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 licencja wygasa z chwilą usunięcia Przepisu kulinarnego z bazy przepisów.
 5. Wygaśnięcie licencji udzielonej Właścicielowi Serwisu nie ma wpływu na prawo osób, o których mowa w ust. 3 do korzystania wydrukowanych lub przesłanych przez nie na adres e-mail Przepisów kulinarnych.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Właściciela Serwisu, osoby korzystające z Przepisomatu lub inne osoby na skutek naruszenia przez Użytkownika przysługujących innym osobom praw autorskich do Przepisu kulinarnego lub zdjęć potraw wysłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.


  §5 – Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w Polityce prywatności.

 

  §6  - Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu można przesyłać na adres e-mail: przepisomat@przepisomat.com lub pisemnie na adres wskazany w §1.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a odpowiedź wysyłana zostanie na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§7 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Użytkownik może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 3. skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 4. złożenie skargi poprzez platformę Online Dispute Resolution: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§8 - Przepisy końcowe

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika.
 2. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu rozstrzygane będą przez sąd według właściwości określonej przepisami prawa.
 3. Korzystanie z serwisów internetowych (w tym Serwisu) wiąże się z zagrożeniem polegającym na możliwości zainstalowania w systemie informatycznym złośliwego i szkodliwego oprogramowania oraz uzyskania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć zagrożenia Użytkownik powinien posiadać i stosować programy antywirusowe oraz zaporę sieciową typu firewall, które zapobiegną lub zminimalizują ich występowanie.
 4. Właściciel Serwisu może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących ważnych przesłanek:
  1. wprowadzenie nowych lub zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ treść Regulaminu;
  2. wprowadzenie nowej lub zmiana wykładni przepisów prawa, wynikającej z orzeczeń sądów oraz wytycznych, zaleceń, uchwał, rekomendacji lub decyzji organów administracyjnych, zaleceń i dobrych praktyk wydawanych przez odpowiednie organy lub regulatorów w zakresie mającym wpływ na treść Regulaminu;
  3. konieczność doprecyzowania Regulaminu z uwagi na wątpliwości zgłaszane przez Użytkowników;
  4. konieczność usprawnienia Serwisu;
  5. zmiana zakresu funkcjonalności Serwisu poprzez wprowadzenie nowych usług albo wycofanie lub zmianę funkcjonalności dotychczasowych usług pod warunkiem, że zapewnione zostanie należyte wykonanie umowy.
 1. Właściciel będzie informował o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie w Serwisie wyraźnej informacji o dokonanej zmianie. Zmiany nie będą miały wpływu na dotychczasowe korzystanie z Serwisu i będą stosowane do Użytkownika po zaakceptowaniu Regulaminu w nowym brzmieniu.
 2. W drodze porozumienia stron, Użytkownik i Właściciel Serwisu mogą w każdym czasie rozwiązać umowę zawartą na podstawie Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r